Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
946358092478301399421,56
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)4)
Website:www.vrk.nl
Openbaar belang:De VRK (Veiligheid) voert taken uit op het terrein van regionale brandweerzorg, Meldkamer, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, GGD en GHOR (ongevallen en rampen). De VRK (GGD) beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van de regio. (voorlopige cijfers)