Jaarverslag 2016

Besluit

De raad van de gemeente Haarlem

Gelezen het verslag van de Rekenkamercommissie over het Jaarverslag 2016;
Gelezen het verslag van bevindingen van de onafhankelijk accountant over de Jaarrekening 2016;
Gelezen de reactie hierop van college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

  1. Vast te stellen de Jaarrekening 2016 en :
  • de lasten te bepalen op € 549.768.000 (exploitatie € 514.501.000 en reserves
    € 35.268.000);
  • de baten te bepalen op € 557.377.000 (exploitatie € 527.943.000 en reserves
    € 29.433.000).
  1. Kostenoverschrijdingen betreffende lasten 2016 die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd, alsnog te autoriseren. Een specificatie van deze lasten (categorie 3), is opgenomen in hoofdstuk 4.7 Begrotingscriteria rechtmatigheid.
  1. In te stemmen met de in hoofdstuk 4.7 van het jaarverslag opgenomen bijlage Single information/Single audit (SiSa) en de toelichting daarop. De SiSa-bijlage wordt na vaststelling van het jaarverslag door de raad aangeboden aan de staatssecretaris van BZK.
  1. Vast te stellen het Jaarverslag 2016.

Gedaan in de vergadering van 22 juni 2017,

De voorzitter,                  De griffier,