Jaarverslag 2016

Algemeen

In deel 2 van het jaarverslag van de gemeente Haarlem zijn de baten en lasten per programma toegelicht in relatie tot de begroting. In bijlage 6.4 zijn de baten en lasten van de rekening per programma en beleidsveld weergegeven.

De baten en lasten die in directe relatie staan tot de programma’s, worden rechtstreeks aan de programma’s toegerekend. De indirecte lasten en baten, onder meer de indirecte apparaatskosten en algemene kosten, worden aan de programma’s toegerekend overeenkomstig de kostenverdelingssystematiek die in de begroting is gehanteerd.

Algemene dekkingsmiddelen


Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering voor 2016 uit het gemeentefonds is berekend op basis van de decembercirculaire 2016 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is gebaseerd op de laatste betaalspecificatie van het Ministerie BZK over uitkeringsjaar 2016 d.d. 30 januari 2017. De samenstelling van de verantwoorde algemene uitkering kan als volgt worden weergegeven:

2016

2015

Algemene uitkering 2016

286.982

Algemene uitkering 2015

288

275.504

Algemene uitkering 2014

98

1.049

Algemene uitkering 2013

243

287.368

276.796

Lokale belastingen en heffingen
De gemeentelijke belastingen en heffingen bedragen € 98.415.000 en zijn nader gespecificeerd en toegelicht in paragraaf 3.2 Lokale heffingen. Een deel van de belastingen en heffingen is bestedingsgebonden en mag de werkelijke kosten van de gemeente niet overstijgen. De belangrijkste zijn de afvalstoffenheffing, het rioolrecht, de bouwleges en de leges van burgerzaken. In bijlage 6.5 Kostenonderbouwing heffingen conform model VNG zijn deze heffingen en de daarmee samenhangende kosten toegelicht.

De belangrijkste niet-bestedingsgebonden gemeentelijke belastingen en heffingen zijn de onroerende zaakbelasting (€ 37.327.000), de parkeerbelasting (€ 8.848.000) en de precario ondergrondse infrastructuur (€ 5.147.000).

Financiering
Onder het product financiering worden de volgende baten verantwoord:

2016

Saldo financieringsfunctie

-8.022

Rente eigen vermogen

-978

Dividenden

-520

Totale baten product Financiering

-9.520

Saldo financieringsfunctie
De betaalde rentekosten over de leningenportefeuille worden doorberekend aan de producten, investeringen en grondexploitaties. De gemeente hanteert hierbij een omslagrente van 4%. Voor de toerekening aan de grondexploitaties wordt een omslagrente van 2,8% gehanteerd.

Het saldo van de financieringsfunctie wordt veroorzaakt door het verschil tussen de gemiddelde rente op uitstaande en verschuldigde gelden van 3,65% en de via de omslagrente doorbelaste rentekosten aan de producten, investeringen en grondexploitaties.

Rente eigen vermogen
De rente over het eigen vermogen betreft de berekende rente over de voorziening toekomstige tekorten grondexploitaties. Aangezien de voorziening tegen contante waarde is opgenomen, wordt de over de voorziening berekende rente toegevoegd aan de voorziening.

In paragraaf 3.4 Financiering is een nadere toelichting gegeven op de financieringspositie van de gemeente. Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn in programma 7 nader toegelicht.

Eigen bijdragen Centraal Administratie Kantoor

De berekening, oplegging en incasso van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in het kader van de huishoudelijke verzorging wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgevoerd. Het CAK verstrekt aan de gemeente een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen. Door het ontbreken van de inkomensgegevens, is de door het CAK verstrekte informatie ontoereikend voor de gemeente om de juistheid op persoonsniveau en de volledigheid van de eigen bijdrage als geheel vast te kunnen stellen. Volgens de wetgever is de gemeente hiervoor ook niet verantwoordelijk en beschikt de gemeente vanwege privacyregelgeving niet over de inkomensgegevens.

Personeelslasten

De personeelslasten over 2016 bedragen € 74.887.000 (2015: € 70.576.000). De werkelijke bezetting over 2016 is 1.022 fte (2015: 1.036 fte). De toegestane formatie, bezetting en werkelijke personeelslasten van bestuur en hoofdafdelingen zijn nader gespecificeerd in bijlage 6.3 Overzicht personeel. Paragraaf 3.5 Bedrijfsvoering geeft een nadere toelichting op de personele bezetting en het personeelsbeleid van de gemeente.

Incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten over 2016 bedragen respectievelijk € 64.817.000 en € 63.659.000. In 4.4 Incidentele baten en lasten zijn deze per programma gespecificeerd.

Wet Normering Topinkomens

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de beleidsregels toepassing WNT van 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als uitgangspunt gehanteerd. De gemeente Haarlem herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief van 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) beleidsregels toepassing WNT legt de gemeente geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen. In 2016 geldt voor de gemeente Haarlem een maximum WNT norm van € 179.000.

Openbaar te maken gegevens op basis van de WNT. Voor alle topfunctionarissen, ongeacht beloningsniveau:

(bedragen in €)

J.Scholten

J.S. Spier

Functie(s)

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Griffier

Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

0,89

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging 2016

Beloning

134.536

83.518

Belastbare onkostenvergoedingen

1.392

Beloningen betaalbaar op termijn

15.133

11.081

Totaal bezoldiging 2016

151.061

94.599

Toepasselijk WNT-maximum 2016

179.000

159.310

Bezoldiging 2015

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

0,89

Beloning

131.305

79.295

Belastbare onkostenvergoedingen

1.231

Beloningen betaalbaar op termijn

15.728

11.138

Totaal bezoldiging 2015

148.264

90.433

Toepasselijk WNT-maximum 2015

178.000

158.222

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn geen overige functionarissen (in casu niet-topfunctionarissen in loondienst) die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Tevens zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen (in casu uitkeringen wegens beëindiging dienstverband) betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.