Jaarverslag 2016

Aanbiedingsbrief

In het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten.  Op http://haarlem.jaarverslag-2016.nl is deze voor het eerst digitaal beschikbaar.

Financiën op orde, schuld daalt verder
2016 was het jaar waarin het economisch herstel ook in de gemeentefinanciën merkbaar werd. Omdat inmiddels ook de effecten van het op orde krijgen van de Haarlemse financiën duidelijk zichtbaar worden ziet het Haarlemse huishoudboekje er steeds beter uit.
Deze jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 7,6 miljoen. Omdat het begrotingssaldo in 2016 tussentijds is bijgesteld naar een overschot van € 2,3 miljoen valt het resultaat dus € 5,3 miljoen voordeliger uit dan geraamd.
Daarnaast is de vaste schuld in 2016 verder afgenomen tot € 486 miljoen. Dit is € 84 miljoen lager dan de oorspronkelijk voor 31 december 2016 begrote schuld van € 570 miljoen.
Door een combinatie van factoren waaronder aflossing, meevallende vastgoedverkopen, lagere uitgaven voor het sociaal domein, slimmer gebruik van financiering en positievere kasstromen sluit Haarlem 2016 af met een schuldpositie die, afgezet tegen de eigen middelen, volgens de VNG normen in het groen staat.

In 2016 was het mogelijk om de belastingtarieven met niet meer dan het inflatiepercentage te verhogen. De woonlasten zijn zelfs met 2% verlaagd ten opzichte van 2015.

Participatie
De verbondenheid met de stad blijft voor het bestuur een hoge prioriteit. Dit kwam in 2016 op vele manieren tot uiting. Een conceptregeling is opgesteld om voor wijkraden en bewonersinitiatieven een meer gelijk speelveld te creëren en zijn er digitale mogelijkheden voor participatie georganiseerd via www.haarlem.nl/praat-en-denk-mee/. Verder werd met de invoering van ‘Bestuur op maat’, waarbij bestuurders direct betrokken worden bij initiatieven uit de stad, een stevige impuls gegeven aan het doorgeleiden van deze initiatieven in de organisatie.

Toekomstvisie
Om de vraag te beantwoorden hoe we samen het Haarlem van de toekomst kunnen vormgeven is uitgebreid gesproken met zoveel mogelijk bewoners, ondernemers, bedrijven en instellingen met als doel tot een gedeelde visie op de stad te komen. Uit deze Toekomstvisie moet volgen welke koers de komende 25 jaar ingezet kan worden, zodat Haarlem kan anticiperen op de steeds complexer wordende vraagstukken van de stad met behoud van de Haarlemse kernwaarden (oorspronkelijkheid, menselijke maat en een hoge kwaliteit).

Duurzaam
Streven naar duurzaamheid en vermindering van CO2 uitstoot wordt voor Haarlemmers steeds meer een vanzelfsprekendheid. Toch gaan terugdringen van energiegebruik en toepassing van duurzame energie te traag om de Haarlem Klimaat Neutraal ambitie voor 2030 zeker te stellen. Daarom is in 2016 een versnelling van het Duurzaamheidsprogramma uitgewerkt in een energiestrategie. In het Startprogramma Haarlem Circulair zijn duurzame initiatieven van ondernemers uit de stad vastgelegd en opgenomen onder de noemer Stadslab. 11 van deze projecten zijn in 2016 gestart, doorlopend tot in 2017. Voor huishoudelijk afval is het Strategisch Plan Afvalscheiding vastgesteld, waarin gekozen is voor een veel ambitieuzere doelstelling en daarvoor benodigd beleid.

Sociaal domein
In 2016, het tweede jaar waarin de gemeente verantwoordelijk was voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van Haarlemmers, was er zorgcontinuïteit voor de burgers en duidelijkheid voor de partners in de stad. Ondertussen is de transformatie naar een andere inrichting van het sociaal domein gestart. Dit kwam in 2016 onder andere naar voren in de versterking van de rol van het Sociaal Wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin, de aanpak van knelpunten en het verbeteren van de zorg in de jeugdhulp. Met het koersdocument Werk en Inkomen richt de gemeente zich niet alleen op de directe bemiddeling naar werk maar ook op het laten participeren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In het Sociaal programma statushouders is geregeld dat aan nieuwkomers vergelijkbare kansen geboden worden als aan ‘oude’ Haarlemmers. De transformatie van de taken beschermd wonen en opvang is in 2016 in gang gezet, maar er is ook aandacht geweest voor een goede beheersing van de huidige situatie waardoor er dit jaar van overlast nauwelijks meer sprake was.

Onderhoud en bereikbaarheid
De openbare ruimte is in 2016 op het afgesproken kwaliteitsniveau onderhouden en daarbij is op groot onderhoud extra ingezet. De bereikbaarheid in de stad is in 2016 verbeterd, vooral op het gebied van openbaar vervoer en fietsen. Er is gewerkt aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de regio, in de weekeinden rijdt inmiddels de langverwachte nachttrein tussen Haarlem en Amsterdam CS, het aantal fietsparkeerplekken is vergroot en er wordt systematischer gehandhaafd op overlast van verkeerd geparkeerde fietsen rond het station.

Fysiek
De positie van Haarlem op de woonaantrekkelijkheidsindex is in 2016 gestegen naar de vierde plaats. Haarlem is duidelijk in trek en dit laat zich mede merken in de bouw. Over 2016 zijn er dan ook veel positieve fysieke ontwikkelingen in de stad te melden. Er werd extra geïnvesteerd in de stad met de bouw van diverse scholen- en sportvoorzieningen. Ook is ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van woningen, commerciële ruimte, parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte op het Floridaplein in 2017 mogelijk wordt. Bouwprojecten en ontwikkelingen zijn gestart op veel locaties zoals de Italielaan, Azieweg, Entree Oost, DSK en Ripperda en voor meerdere locaties zijn de voorbereidingen getroffen voor ontwikkeling en bouw in 2017.

Kadernota
Met het aanbieden van dit jaarverslag wordt niet alleen duidelijk wat er in 2016 gerealiseerd is, maar ook welke ambities níet (volledig) zijn behaald. Daaruit moet blijken of de gemeente nog steeds op koers ligt of dat bijsturing noodzakelijk is. Intussen wordt overal gevoeld dat de stad groeit. Ook deze jaarrekening bevestigt dat er meer ruimte ontstaat. Op die manier genereren jaarrekening en -verslag behalve verantwoording ook input voor de kadernota (periode 2017-2021), welke in juni behandeld zal worden.

Het college van burgemeester & wethouders, 4 april 2017