Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand
31-12-2016

Stand
31-12-2015

Nog te betalen bedragen

25.862

32.974

Vooruit ontvangen subsidies overheidslichamen

1.849

2.243

Overige vooruit ontvangen bedragen

3.551

3.354

Totaal

31.262

38.571

Nog te betalen bedragen

De nog te betalen bedragen betreffen de over 2016 nog verschuldigde exploitatielasten waarvoor de facturen na 31 december 2016 worden ontvangen en zijn als volgt gespecificeerd:

2016

2015

Belastingen

320

184

Rente langlopende rekeningen o/g

8.528

9.334

Bluskranen

99

266

Opvangvoorziening daklozen Wilhelminastraat

13

510

Proces van Eedenstraat

-

139

Kunstwerken en Oevers DDO

523

261

Stormschade

-

475

Huisvesting en facilitaire zaken

201

212

Web participatiebudget

130

88

Premieafdracht Zorginstituut

127

512

Verplichting spaaruren

138

189

Werkzaamheden vastgoedbeheer

51

116

Product Openbare verlichting

-

322

Afdracht leges reisdocumenten/rijbewijzen/VOG/naturalisatie

102

100

Declaraties schoolbestuur

21

242

Afrekening bouwkrediet diverse scholen

-

374

Nog te betalen/te ontvangen facturen zorgaanbieders Wmo/BW

7.627

13398

Nog te betalen/te ontvangen facturen zorgaanbieders jeugd

1.531

2860

Wmo voorzieningen / huish. hulp/collectief vervoer

355

1110

Vakantiegeld juni/dec 2016

2.213

-

Detachering 2016

125

-

Individuele inkomenstoeslag minimabeleid

200

363

Bijzondere kosten CZGO 2016

114

68

Stichting GGZ Ingeest huur Velserpoort 2016

280

-

Dietsveld fase 2

125

-

Renovatie Buitenrustbruggen

1.172

-

Raamvest, vervangen kade muur

144

-

Vialis DDO verkeersregelinstallaties

120

-

GOB afdelingen inhuur

126

-

Overige posten

1.477

1.851

25.862

32.974

Vooruit ontvangen subsidies overheidslichamen

Hieronder zijn opgenomen de vooruit ontvangen subsidies waarvoor een terugbetalingsverplichting geldt:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand

Vrijgevallen

Ontvangsten

Stand

31-12-2015

bedragen

31-12-2016

Rijk:

Sisa D10 Participatiewet Volwassenenonderwijs

90

982

1.121

229

Sisa G3 Besluit Bijstand Zelfstandigen

341

606

265

0

Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten

42

171

182

53

Sisa D9 Onderwijsachterstandenbeleid

580

5.391

4.977

166

Regionaal Uitstapprogramma Prostituees II

39

78

78

39

Sisa D1 RMC Voortijdig schoolverlaters

287

760

780

307

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

82

1

1

82

Sisa D1A Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

-

18

396

378

Totaal Rijk

1.461

8.007

7.800

1.254

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Alternatief voorstel verlenging kwalificatieplicht

-

24

25

1

Sisa E11B Nationaal Samenwerkingspr. Luchtkwaliteit

71

22

-

49

Binnenduinrand

12

-

-

12

UR herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen 2012

395

-

-

395

UR subsidie Gedragsbeinvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2016

-

22

26

4

UR subsidie hoogwaardige communicatienetwerken Noord-Holland 2013

62

11

-51

0

UR subsidie molens Noord-Holland 2015

21

-

-

21

UR subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

189

428

349

110

UR Woonvisie Noord-Holland 2011

32

86

57

3

Totaal overige Nederlandse overheidslichamen

782

593

406

595

Totaal

2.243

8.600

8.206

1.849

Overige vooruit ontvangen bedragen

De overig vooruit ontvangen exploitatiebaten zijn als volgt te specificeren:

2016

2015

Vastgoed huren 2017 vooruit gefactureerd

164

212

Preventiegelden 40+ woningbouwcoörperaties

185

185

Parkeerabonnementen 2017 vooruit gefactureerd

118

112

Afkoopsommen erfpachten

104

110

Allegro inzake schuldhulpverlening

1.740

1.583

GR Regionale Mobiliteit

927

693

Bijdrage extra inzet zwerfafval

276

251

Overige posten

37

208

3.551

3.354