Jaarverslag 2016

De in de balans opgenomen kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand
31-12-2016

Stand
31-12-2015

Kasgeldleningen

-

-

Kas- en Banksaldi

12.671

19.975

Overige  schulden

26.317

17.875

Totaal

38.988

37.850

Kasgeldleningen

Ultimo 2016 zijn geen kasgeldleningen opgenomen.

Banksaldi

2016

2015

BNG Bank

12.671

19.975

Dit betreft het negatieve saldo van de gezamenlijke bankrekeningen bij de BNG bank.

Overige schulden

2016

2015

Crediteuren

20.522

12.586

Schulden aan openbare lichamen

4.959

5.190

Overige schulden

836

99

26.317

17.875

Crediteuren

Onder de crediteuren zijn de schulden uit hoofde van ontvangen inkoopfacturen van leveranciers en inkoopfacturen voor uitbesteed werk voor investerings- en aannemingsprojecten en onderhoud, alsmede voor openstaande inkoopfacturen voor diverse exploitatielasten opgenomen.

Schulden aan openbare lichamen
De schulden aan openbare lichamen zijn als volgt te specificeren:

2016

2015

Belastingdienst

4.670

4.939

Provincies en gemeenten

195

55

Ministerie van Veiligheid en Justitie en Openbaar Ministerie

94

98

Algemene uitkering Rijk

-

98

4.959

5.190

De schuld aan de Belastingdienst betreft de verschuldigde afdrachten loonbelasting over de maand december 2016.