Jaarverslag 2016

Het verloop en de boekwaarde van de vaste schulden is als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

Opgenomen

Afgelost

31-12-2016

Obligatieleningen

69

69

Onderhandse leningen binnenlandse banken/fin.instellingen

512.265

10.000

36.353

485.912

Door derden belegde gelden

425

195

230

Waarborgsommen

19

22

41

Totaal

512.778

10.022

36.548

486.252

De met de vaste schulden samenhangende rentelasten bedragen in 2016 € 16.558.000 (2015: € 17.706.000).

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en financiële instellingen

In 2016 is één langlopende lening aangetrokken voor €10 miljoen.
In paragraaf 3.4 Financiering is een nadere toelichting opgenomen omtrent het gevoerde financieringsbeleid.

Bij de bepaling van de looptijd van deze leningen is rekening gehouden met een spreiding van de aflossingsverplichtingen over toekomstige jaren. Het streven is jaarlijks een gelijk bedrag aan leningen te moeten aflossen en herfinancieren. Dit zorgt voor stabiliteit en minder gevoeligheid voor schommelingen van de rentestand.

Door derden belegde gelden

De door derden belegde gelden betreffen de langlopende verplichtingen aan particulieren en woningcorporaties in het kader van het Besluit woninggebonden subsidies (€ 112.845) en de geldleningen inzake het Nationaal restauratiefonds (€ 116.986).