Jaarverslag 2016

Het verloop en de boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)

voor verplichtingen en risico's

m.b.t middelen derden

Voor-zieningen totaal

Saldo per 1 januari 2016

18.181

1.918

20.099

Toevoegingen

4.408

429

4.837

Aanwending

-3.717

-19

-3.736

Vrijval

-1.749

-269

-2.018

Saldo per 31 december 2016

17.123

2.059

19.182