Jaarverslag 2016

Het verloop en de boekwaarde van het eigen vermogen is als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve

Overige bestem-mings-reserves

Resultaat voor bestem-ming

Eigen vermogen totaal

In enge zin

Grond- exploitatie

Sociaal Domein

Totaal

Saldo per 1 januari 2016

24.989

1.120

26.999

53.108

28.546

6.599

88.253

Bestemming resultaat Jaarrekening 2015

5.720

492

6.212

387

-6.599

0

Toevoegingen

3.239

3.062

14.351

20.652

14.616

35.268

Onttrekkingen

-6.500

-1.240

-7.472

-15.212

-14.221

-29.433

Saldo baten en lasten 2016

0

7.608

7.608

Saldo per 31 december 2016

27.448

2.942

34.370

64.760

29.328

7.608

101.696

Het gedetailleerde overzicht van het verloop per reserve en een toelichting op de aard en strekking van de reserve is opgenomen in 4.5 Reserves en voorzieningen.