Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand
31-12-2016

Stand
31-12-2015

Nog te ontvangen subsidies overheidslichamen

1.526

1.194

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaald

11.120

16.043

Totaal

12.646

17.237

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand

Toevoe-

Ontvangst

Correctie

Stand

31-12-2015

gingen

31-12-2016

Rijk:

Sisa G3 Besluit Bijstand Zelfstandigen

-

614

242

20

352

Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten

285

417

101

235

366

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

137

-

136

1

0

RIEC Noord-West-Nederland

49

735

735

31

18

Totaal Rijk

471

1.766

1.214

287

736

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Duurzame Energie Bestaande Bouw 2013-2015

38

-

37

1

0

Platform Regionaal-Economische Structuur Metropoolregio Amsterdam (PRES)

30

275

220

-

85

Provinciaal subsidiebeleid: Koersdocument Duurzame Energie

16

-

-

-

16

Sisa E27B BDU Verkeer & Vervoer

164

-

40

-345

469

Uitvoeringsprogramma verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2010

186

-

186

-

0

UR Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2016

-

3.026

-

2.893

133

UR subsidie Gedragsbeinvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2016

-

43

26

17

0

UR subsidie hoogwaardige communicatienetwerken Noord-Holland 2013

44

-

-7

51

0

UR subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

53

-

333

-349

69

UR subsidie quick win doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013

172

-

172

-

0

UR subsidie quick win doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013, tender 2014

-

-

-

-13

13

UR Woonvisie Noord-Holland 2011

20

24

73

-34

5

Totaal overige Nederlandse overheidslichamen

723

3.368

1.080

2.221

790

Totaal

1.194

5.134

2.294

2.508

1.526

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaald

Hieronder zijn de volgende posten opgenomen:

2016

2015

Bibliotheek- vooruitbetaalde subsidie eerste halfjaar

1.881

1.900

Frans Halsmuseum - vooruitbetaalde subsidie 1e halfjaar

1.293

1.307

Schadeuitkering brandverzekering - nog te ontvangen

-

295

Belastingen - nog op te leggen

-

233

Verzekeringspremies - vooruitbetaald

266

355

Rentebaten leningen u/g nog te ontvangen

144

158

Automatiseringskosten - vooruitbetaald

1.035

1.074

CAK - Nog te ontvangen eigen bijdragen

560

1.184

Omgevingsvergunningen en leges - nog te factureren

345

549

Parkeerbaten - nog te ontvangen

417

386

Abonnementen woonwerkverkeer - vooruitbetaald

17

157

Nacalculatie FLO - nog te ontvangen

174

139

Contributie VNG - vooruitbetaald

189

187

Nog te vorderen Gemeente Zandvoort

-

148

Terug te ontvangen voorschotten zorgaanbieders

-

1.581

Tussenrekening GWS

-255

71

Stichting Afvalfonds - nog te ontvangen

42

145

Debiteuren - nog te factureren

681

1.515

SVB - Nog te vorderen inzake voorschotten PGB

2.129

2.598

Vordering op zorgaanbieders

279

1.411

Vordering op gemeenten uhv woonplaatsbeginsel jeugd

546

-

Onderwijs, schoolzwemmen en leerlingenvervoer

249

-

Algemene uitkering 2016

193

-

Terug te ontvangen kosten WSW

244

-

Overige posten

691

650

11.120

16.043