Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand
31-12-2016

Stand
31-12-2015

Kassaldi

138

149

Banksaldi

148

58

Totaal

286

207

Banksaldi

De bankrekeningen zijn als volgt te specificeren:

2016

2015

Banken

22

16

Betalingen onderweg

126

42

148

58

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de gemeente Haarlem.