Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand
31-12-2016

Stand
31-12-2015

Vorderingen op openbare lichamen

20.864

18.597

Rekening-courant niet-financiële instellingen

3.820

3.906

Overige vorderingen

6.473

6.701

Totaal

31.157

29.204

Vorderingen op openbare lichamen

2016

2015

BTW Compensatiefonds

22.086

18.724

Overige BTW op aangifte en nog te bestemmen

-2.029

-277

Overige vorderingen op openbare lichamen

807

150

20.864

18.597

Het saldo 'BTW Compensatiefonds' is opgebouwd uit de BCF declaratie 2016 en de nog af te wikkelen suppletie aangiften 2014 en 2015. Het saldo 'Overige BTW op aangifte en nog te bestemmen' is opgebouwd uit de BTW aangifte over het vierde kwartaal 2016 en de BTW op inkoopfacturen die per 31 december 2016 nog in omloop zijn.

Rekening courant niet financiële instellingen

2016

2015

Rekening courant niet financiële instellingen

3.820

3.906

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn de volgende posten opgenomen:

2016

2015

Debiteuren algemeen

4.783

4.963

Voorziening oninbare debiteuren algemeen

-1.677

-1.745

Belastingdebiteuren

3.852

4.149

Voorziening oninbare belastingdebiteuren

-647

-661

Overige posten

162

-5

6.473

6.701

Debiteuren algemeen
Onder debiteuren algemeen zijn de overige gefactureerde vorderingen aan derden opgenomen. Op basis van de ouderdom en aanvullend op basis van de volwaardigheid van de openstaande vordering is een voorziening getroffen voor oninbaarheid. De grondslagen hiervoor zijn nader toegelicht in de grondslagen voor de waardering.

Belastingdebiteuren
De belastingdebiteuren betreffen de vorderingen uit hoofde van de lokale belastingen en heffingen. Op basis van de ouderdom van de openstaande vordering is een voorziening getroffen voor oninbaarheid. De grondslagen hiervoor zijn nader toegelicht in de grondslagen voor waardering.

Overige posten

Dit betreft onder meer de vorderingen uit hoofde van parkeerabonnementen, waarborgsommen en overige verrekeningen.