Jaarverslag 2016

Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie

De bouwgronden in exploitatie betreffen de volgende complexen:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Investering

Inkomsten

Boekwaarde voorraad

Voorziening verlies-latend complex

Balans-waarde (voorraad minus voor-ziening)

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2016

Waarderpolder Noordkop

11.060

407

-688

10.779

4.512

6.267

Waarderpolder Waarderveld

530

75

605

605

Waarderpolder Minckelersweg e.o.

234

550

784

784

Ripperda

-979

-9

-2.429

-3.417

-3.417

Schalkwijk 2000 Europawijk Zuid

-318

225

-514

-607

-607

De Entree

-1.665

421

-4.195

-5.439

-5.439

Aziëweg

9.676

363

-2.770

7.269

6.924

345

Meerwijk Centrum

6.373

281

-1.035

5.619

6.284

-665

Deliterrein

4.493

232

-95

4.630

1.837

2.793

DSK

-1.646

1.199

-1.457

-1.904

-1.904

Waarderpolder Oudeweg 28/30

633

58

-242

449

449

Waarderpolder Laan van Decima

4.734

207

4.941

4.941

Slachthuisterrein

2.143

-4

-60

2.079

2.079

Badmintonpad

1.303

172

1.475

3.073

-1.598

Scheepmakerskwartier fase 2

1.188

71

-623

636

102

534

Schalkstad Florida,Andal,Nice

1.955

694

-2

2.647

2.647

Raaks, fase 3

97

97

97

Poort van Boerhaave

97

97

97

Totaal

39.714

5.136

-14.110

30.740

22.732

8.008

Nog te maken kosten

47.995

Nog te verwachten opbrengsten

-82.862

Verwacht exploitatieresultaat

-26.859

Als gevolg van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht zijn met ingang van 2016 de BBV regels voor grondexploitaties gewijzigd. Deze stelselwijziging brengt onder andere met  zich mee dat niet langer rekenrente (was 4%) maar de werkelijke rente over vreemd vermogen (2,8%) mag worden toegerekend.

De voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie heeft betrekking op complexen waarvan op basis van de herziene exploitatieberekening een nadelig saldo wordt verwacht. Op de overige complexen worden op basis van de herziene exploitatieberekeningen voordelige eindresultaten verwacht. Een nadere toelichting op de verwachte resultaten is opgenomen in paragraaf 3.7 Grondbeleid.