Jaarverslag 2016

Het verloop van de boekwaarden van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2015

Herru bricering

Verstrekt

Ontvangen / Afschrijv.

Boekwaarde 31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

12.470

12.470

Leningen aan woningcorporaties

2.842

853

1.989

Overige langlopende leningen

10.500

1421

1.305

10.616

Overige uitz. met rentetypische looptijd 1 jaar of langer

6.163

65

2.000

4.228

Bijdragen in activa in eigendom van derden

8.511

-8.511

0

Totaal

40.486

-8.511

1.486

4.158

29.303

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Hieronder is de verkrijgingsprijs opgenomen van de deelnemingen waarin de gemeente Haarlem een financieel belang heeft. In paragraaf 3.6 Verbonden partijen en subsidies is een nadere toelichting opgenomen.

2016

2015

Spaarnelanden N.V.

7.704

7.704

SRO N.V.

3.958

3.958

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

606

606

Alliander

177

177

SDH Schalkstad Beheer B.V.

9

9

Certificaten Dataland

16

16

12.470

12.470

Leningen aan woningcorporaties

Deze leningen zijn in het verleden verstrekt voor de (her-)financiering van onder meer restauraties en groot onderhoud, afgeloste rijksleningen en gemeenteleningen. Er worden geen nieuwe leningen meer verstrekt. Een nadere toelichting op deze leningen is opgenomen in paragraaf 3.4 Financiering.

2016

2015

Woningcorporatie Ymere

580

973

Woningcorporatie Pré-woondiensten

1.409

1.869

1.989

2.842

De gemiddelde rente is 0,95% en de gemiddelde restant looptijd bedraagt drie jaar.

Overige langlopende leningen

De overige langlopende leningen zijn als volgt opgebouwd:

2016

2015

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting / Nationaal Restauratie Fonds

7.943

7.677

Yarden N.V.

2.515

2.642

HC Saxenburg

-

1

Stichting Alliance

18

20

Noord-Hollands Archief i.v.m. HART

140

160

10.616

10.500

De leningen via Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVN) zijn aan particulieren verstrekt voor de thema's duurzaamheid, startersregeling en funderingsherstel. Het gaat om 'revolverende fondsen'. Dit betekent dat aflossingen van uitgezette leningen weer voor nieuwe leningen worden ingezet tot het moment dat de raad anders besluit. Aflossingen op deze leningen vloeien terug naar de rekening-courant met NRF en SVN. Deze zijn opgenomen onder Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, onder de rubriek rekening-courant niet-financiële instellingen.

De lening aan Yarden N.V. vloeit voort uit de publiek-private samenwerking met de uitvaartbranche met als doel een crematorium in Haarlem te realiseren. De lening bestaat nu nog uit twee delen die samenhangen met de verschillende afschrijvingstermijnen van respectievelijk de ovens en de gebouwen. De aflossingen vinden overeenkomstig de afschrijvingstermijnen plaats in 20 en 40 jaar. Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 6,85%.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer zijn als volgt opgebouwd:

2016

2015

Projectontwikkelaar - Zijlpoort

4.625

4.625

Voorziening projectontwikkelaar - Zijlpoort

-4.625

-4.625

Vordering verkoop Zijlsingel

-

2.000

Overige effecten

277

277

Vorderingen SZW

15.590

16.053

Voorziening vorderingen SZW

-11.639

-12.167

4.228

6.163

De vordering Projectontwikkelaar - Zijlpoort betreft de vordering op de ontwikkelaar die resteert na realisatie van de verbouwing van het pand Zijlpoort Voor het volledige bedrag is een voorziening gevormd vanwege de onzekerheid over de inbaarheid van deze vordering.

De vordering verkoop Zijlsingel is in 2016 ontvangen.

De vorderingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffen vorderingen inzake krediethypotheken, leenbijstand, fraude op uitkeringen en alimentatie en onderhoudsplicht van kinderen. Voor deze vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid getroffen. De grondslagen hiervoor zijn nader toegelicht in de grondslagen voor de waardering. De voorziening is als gevolg van een statische waardering van de inbaarheid, totaal 75% van de uitstaande vordering.

De vorderingen SZW zijn als volgt te specificeren:

2016

2015

Fraudevordering

5.768

5.716

Leenbijstand

5.080

5.203

Terugvordering

2.108

2.297

Krediethypotheek

1.412

1.456

Alimentatie en onderhoudsverplichting

404

563

Overige vorderingen

818

818

15.590

16.053

Bijdragen in activa in eigendom van derden

2016

2015

Bijdragen in activa in eigendom van derden

-

8.511

De bijdragen in activa in eigendom van derden worden met ingang van 2016 opgenomen onder de immateriële vaste activa.