Jaarverslag 2016

Materiële vaste activa met een economisch nut

Materiële vaste activa met een economisch nut betreffen activa die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.

Het verloop van de boekwaarden van de materiële vaste activa met een economisch nut is als volgt weer te geven:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2015

Her-
rubricering

Investeringen

Des- investeringen

Afschrijvingen

Extra afschrijving

Boekwaarde 31-12-2016

Gronden en terreinen

17.283

15

4

17.264

Woonruimten

3.464

-974

184

2.306

Bedrijfsgebouwen

372.945

974

8.939

3.836

13.508

3.461

362.053

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

170

8

162

Vervoermiddelen

37

12

25

Machines, apparaten en installaties

7.643

1.814

1.094

3

8.360

Overige materiële vaste activa met economisch nut

19.297

1.199

2.422

18.074

Totaal

420.839

0

11.952

3.851

17.228

3.468

408.244

Gronden en terreinen
Per 31 december 2016 is van de gronden en terreinen voor € 1.985.000 (2015: € 2.003.000) in erfpacht uitgegeven.

Herrubricering 1-1-2016
Uit de in 2016 uitgevoerde bestaanscontrole is gebleken dat een activum dat opgenomen was onder de rubriek Woonruimten, gerubriceerd moest worden onder de Bedrijfsgebouwen.

Investeringen

De belangrijkste investeringen zijn als volgt te specificeren:

Bedrijfsgebouwen:

SHO Bouw de Schakel

1.732

SHO Bos & Vaart

1.264

SHO Bouw de Schelp

924

Vilniusstraat 2

735

SHO Eerste Christ. Lyceum

707

SHO de Piramide Boerhaave

542

Uitbreiding Int. Taalklas

530

SHO de Piramide

492

SHO Rudolf Steiner

300

Overige posten

1.713

8.939

Machines, apparaten en installaties:

Vervanging parkeerautomaten

580

Vervangingsinvesteringen ICT

500

Klimaat- en M&R installaties

381

Overige posten

353

1.814

Overige materiële vaste activa:

Vervanging toplaag sportvelden

766

Overige posten

433

1.199

Desinvesteringen

De belangrijkste desinvesteringen zijn als volgt te specificeren:

Verkoop kantoorhuisvesting Brinkmann

3.392

Parkeerplaatsen Ripperda

444

Diverse gronden

15

3.851

Extra afschrijvingen
Net als in voorgaande jaren is in 2016 een bestaanscontrole uitgevoerd op de aanwezigheid van de materiële vaste activa. Uit de controle is gebleken dat materiële vaste activa met een economisch nut met een aanschafwaarde van € 7.232.045 ten onrechte op de balans geactiveerd zijn. De boekwaarde per 31 december 2016 van deze activa van € 3.260.170 is in 2016 ten laste van de exploitatie afgeboekt. Het betreft hier posten die al enige jaren als onzeker worden meegenomen bij de beoordeling van de getrouwheid van de jaarrekening. Aanvullend onderzoek en beoordeling heeft tot de conclusie geleidt dat niet vastgesteld kan worden dat deze posten destijds terecht en juist geactiveerd zijn. Het is onmogelijk gebleken om te bepalen wat destijds is geactiveerd en voor welke waarde.
De overige extra afschrijvingen betreft gesloopte of vervangen activa.

Materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven

Het betreft investeringen in rioleringsvoorzieningen die niet verhandelbaar zijn en waarvoor een heffing kan worden geheven.

Het verloop van de boekwaarden is als volgt weer te geven:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2015

Inves teringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Extra afschrijving

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2016

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken riolering

85.273

7.198

3.047

377

243

88.804

Totaal

85.273

7.198

0

3.047

377

243

88.804

Uit de bestaanscontrole is gebleken dat materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven met een aanschafwaarde van € 460.470 ten onrechte op de balans geactiveerd zijn. De boekwaarde per 31 december 2016 van deze activa van € 377.141 is in 2016 ten laste van de exploitatie afgeboekt.
De bijdragen van derden betreft een ontvangen provinciale subsidie en bijdragen ontvangen van het Hoogheemraadschap.

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut betreffen activa die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreffen met name investeringen in de openbare ruimte.

Het verloop van de boekwaarden is als volgt weer te geven:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2015

Inves teringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Extra afschrijving

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2016

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

88.074

10.101

5.296

3.171

19

89.689

Overige materiële vaste activa met maatschappelijk nut

979

32

211

201

599

Totaal

89.053

10.133

0

5.507

3.372

19

90.288

Investeringen

De belangrijkste investeringen zijn als volgt te specificeren:

Waarderhaven, brandveilig maken

2.418

Vervangen Buitenrustbruggen

2.239

Nieuwe Gracht fase 2

1.164

Stationsplein

1.143

Oudeweg, verkeersmaatregelen

1.009

Overige posten

2.128

10.101

Extra afschrijvingen
Mede als gevolg van de wijziging in het BBV, waarbij activa met een maatschappelijk nut vanaf 2017 verplicht geactiveerd moet worden, is besloten om activa met een aanschafwaarde kleiner dan € 100.000 niet meer te activeren. Om invulling te geven aan de schuldreductie is in 2016 activa met een boekwaarde ultimo 2016 kleiner dan € 100.000 afgeboekt ten laste van de exploitatie. Het betreft hier activa met een gezamenlijke boekwaarde van € 3.160.484.
De overige extra afschrijvingen betreffen activa die, als gevolg van de bestaanscontrole afgeboekt zijn.