Jaarverslag 2016

De immateriële vaste activa betreffen bijdragen aan monumenten, eerste inrichting huisvesting onderwijs en bijdragen in investeringen in cultuurpodia en sportinstellingen.

Stelselwijziging

Op grond van het Wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 zijn de verstrekte bijdragen aan activa in eigendom van derden met ingang van 1 januari 2016 gerubriceerd onder de immateriële vast activa in plaats van onder de financiële vaste activa. Deze stelselwijziging is overeenkomstig de voorschriften van het BBV ‘prospectief’ verwerkt waardoor de vergelijkende balanscijfers per 31 december 2015 niet zijn aangepast. Deze herrubricering per 1 januari 2016 is inzichtelijk gemaakt in de toelichting op de balans bij de Immateriële vaste activa.

Het verloop van de boekwaarden van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2015

Herrubri cering

Inves teringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Boekwaarde 31-12-2016

Bijdragen activa eigendom derden

0

8.511

1.154

1.021

8.644

Totaal

0

8.511

1.154

0

1.021

8.644