Jaarverslag 2016

De Programmabegroting 2016-2020 beschrijft de concrete beleidsvoornemens per programma en beleidsveld. De overkoepelende stadsbrede opgaven zijn, waar mogelijk, gebiedsgericht vertaald in gebiedsopgaven 2015-2019. De gebiedsopgaven beschrijven de specifieke doelen die de gemeente heeft gesteld op fysiek, sociaal en economisch terrein voor de middellange termijn. Deze gebiedsopgaven vormen de basis voor het Meerjaren Gebiedsprogramma (MJGP). De verantwoording van de jaarsnede gebiedsprogramma 2016 vindt u via de link op onderstaande kaart. De verantwoording van het gebiedsprogramma 2016 wordt u ter informatie aangeboden.

Door de gebiedsopgaven, gebiedsprogramma’s en de programmabegroting meer op elkaar te laten aansluiten, ontstaat een overzichtelijker beeld wat de gemeente in de verschillende gebieden doet.