Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Bel.
veld

Programma  Beheer en Onderhoud

Rekening
2015

Primaire begroting
2016

Begroting
na wijz.
2016

Rekening
2016

Lasten (exclusief mutaties reserves)

51

Openbare ruimte en mobiliteit

78.553

73.476

78.021

77.916

52

Parkeren

13.091

17.489

12.266

12.340

53

Overige beheertaken

41.418

29.300

31.123

35.135

Totaal lasten

133.062

120.265

121.410

125.391

Baten (exclusief mutaties reserves)

51

Openbare ruimte en mobiliteit

39.344

36.874

38.072

38.402

52

Parkeren

19.303

24.883

19.758

20.256

53

Overige beheertaken

31.224

21.518

24.264

28.500

Totaal baten

89.871

83.275

82.094

87.159

Totaal saldo excl. mutaties reserves

43.191

36.990

39.316

38.232

Toevoegingen aan reserves

3.066

1.288

6.384

6.502

Onttrekkingen aan reserves

4.733

163

6.885

6.054

Totaal saldo incl. mutaties reserves

41.525

38.115

38.815

38.680

Voor een uitgebreide financiële analyse per beleidsveld wordt verwezen naar de bijlagen.