Jaarverslag 2016

Bij de Kadernota 2016 heeft de raad de uitgangspunten voor het Investeringsplan 2016-2021 vastgesteld. Bij de Programmabegroting 2017 heeft de raad het Investeringsplan 2016-2021 vastgesteld. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie 2016 in relatie tot de jaarschijf 2016 en het beschikbaar krediet.

Jaarschijf 2016
De jaarschijf 2016 bedroeg € 45,5 miljoen. Ultimo 2016 is € 30,2 miljoen gerealiseerd. Dit komt neer op een realisatiepercentage van 66%. Ten opzichte van de afgegeven prognose bij de bestuursrapportage bedraagt de realisatie 93%, zie onderstaande tabel.

(bedragen x € 1.000)

Prognose investeringen per programma

IP 2016

Prognose 2016

Realisatie 2016

Verschil

Realisatie t.o.v. jaarschijf

Realisatie t.o.v. prognose berap

01. Maatschappelijke participatie

15.477

9.913

10.111

5.366

65%

102%

04. Duurzame Stedelijke Vernieuwing

2.224

2.224

2.418

194-

109%

109%

05. Beheer en onderhoud

24.328

17.889

16.570

7.758

68%

93%

06. Burger, bestuur en veiligheid

1.205

156

32

1.173

3%

21%

07. Algemene dekkingsmiddelen

2.312

2.266

1.046

1.266

45%

46%

Eindtotaal

45.546

32.448

30.177

15.369

66%

93%

Beschikbare kredieten
Ultimo 2016 is er nog voor € 28,3 miljoen aan restantkredieten. Van de op dat moment vrijgegeven kredieten van € 110 miljoen is € 81,7 miljoen tot en met 2016 uitgegeven.

(bedragen x € 1.000)

Restant kredieten per programma

Krediet

Uitgaven t/m 31-12-2015

Realisatie 2016

Restant krediet

01. Maatschappelijke participatie

34.449

15.143

10.111

9.195

04. Duurzame Stedelijke Vernieuwing

3.612

1.388

2.418

-194

05. Beheer en onderhoud

69.318

33.878

16.570

18.869

06. Burger, bestuur en veiligheid

160

0

32

128

07. Algemene dekkingsmiddelen

2.460

1.084

1.046

330

Totaal

109.999

51.494

30.177

28.328

De beschikbare kredieten betreffen de kredieten exclusief de geraamde inkomsten die, afhankelijk van hun status, zijn vrijgegeven door college of raad. In bijlage 6.7 Investeringskredieten is een nadere specificatie hiervan opgenomen. In paragraaf 4.6 Kadernota rechtmatigheid worden eventueel overschrijdingen van kredieten nader toegelicht.