Jaarverslag 2016

Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die de gemeente vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving. Deze gelden zijn voornamelijk afkomstig uit de algemene uitkering en belastingen. In de tabel hieronder zijn de algemene dekkingsmiddelen de raming voor onvoorzien uitgaven gespecificeerd.

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen & overige inkomsten

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Beleidsveld

51

Openbare ruimte en mobiliteit

765

740

776

Precariobelasting overig

765

740

776

Beleidsveld

52

Parkeren

8.352

8.380

8.848

Parkeerbelasting

8.352

8.380

8.848

Beleidsveld

63

Openbare orde en veiligheid

1

306

289

Precariobelasting overig

1

306

289

Beleidsveld

71

Lokale belastingen & heffingen

44.927

45.896

45.755

BIZ-heffing

292

317

295

Hondenbelasting

524

535

531

OZB niet woningen eigenaren

10.183

10.500

10.151

OZB niet woningen gebruikers

6.887

7.100

7.152

OZB woningen

19.695

20.000

20.024

Precario kabels en leidingen

5.003

5.164

5.147

Precariobelasting overig

568

569

569

Reclamebelasting Binnenstad

474

493

502

Reclamebelasting Cronjéstraat

67

75

80

Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting

61

57

61

Toeristenbelasting

1.173

1.086

1.243

Beleidsveld

72

Algemene dekkingsmiddelen

293.239

295.556

296.889

Algemene uitkering

276.796

286.136

287.368

Beleggingen

1.218

464

521

Financieringsfunctie

15.225

8.956

9.000

Totaal

347.284

350.878

352.557