Jaarverslag 2016

Verstrekker

Onderwerp

Verleend bedrag

Provincie Noord Holland

Verkeerscarroussel

43.200

Gemeente Amsterdam

Project Present Your Startup Noord-Holland-Flevoland

274.500

Provincie Noord Holland

Europaweg

2.745.000

Provincie Noord Holland

Herinr J. Gijzenkade

136.000

Provincie Noord Holland

Hirb - Centrale watergang

490.000

EU / Agentschap SZW

ESF Praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

399.100

EU / Agentschap SZW

ESF Eigen regie en duurzaam meedoen (duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren)

61.991

Ministerie van OCW

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten tranche 2017

395.561

Ministerie van OCW

Kansen voor vrouwen: ter bevordering van de economische zelfstandigheid van vrouwen

15.000

Provincie Noord Holland

Herinrichting Friese Varkenmarkt - Hooimarkt -Zandersbrug

144.500

Totaal

4.704.852

Europese subsidies
De Europese samenwerking is de afgelopen 2 jaar  binnen de gemeente Haarlem geïntensiveerd. Voorheen diende Haarlem incidenteel (eens in de drie jaar) een subsidieaanvraag in. In de jaren 2013-2015 zijn in totaal vijf aanvragen ingediend bij Europese fondsen. Voor drie van deze projecten is daadwerkelijk subsidie verleend door het Europees Sociaal Fonds. Inmiddels zit er meer structuur in de subsidieaanvragen bij Europese fondsen en op dit moment (begin 2017) lopen er zeven calls voor Europese subsidies op de terreinen arbeidsmarkttoeleiding, open data, informatiebeveiliging, energietransitie. Haarlem heeft daarbij trekkersrol of partnerrol in wisselende (internationale) coalities. De calls leveren niet altijd geld op, maar ze zorgen wel voor nieuwe netwerken, kennisvermeerdering en kansen op beleidsbeïnvloeding in Brussel. Gemeente-breed is er nu een team dat vanuit verschillende afdelingen iets met Europa doet. Daarnaast vervult Haarlem een actieve rol binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waarin een ambtelijke werkgroep ‘Europa’ is gestart en met het bestuur twee keer een Brusselreis gemaakt is. In 2016 zijn er door Haarlem twee Europese subsidies verkregen , namelijk voor de projecten ‘Eigen regie en duurzaam meedoen (duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren)’ en ‘Praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)’. In totaal is daarmee €461.091 aan Europese subsidie binnengehaald in 2016. De UIA call (Urban Innovative Actions) die ook in 2016 is ingediend, is helaas afgewezen, maar voortgezet via een landelijke subsidie. Daarnaast is er nog gekeken naar de mogelijkheden voor financiering voor twee andere Haarlemse projecten: de 3D makers zone via de subsidieregeling Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het project Duurzame Inzetbaarheid van Werknemers via het Europees Sociaal Fonds. In beide gevallen is de weloverwogen keuze gemaakt om uiteindelijk geen aanvraag in te dienen. Respectievelijk omdat er geen geschikte partners gevonden zijn, het programma voldoende aansloot op de Haarlemse ambities of  omdat het aan te vragen bedrag zo klein was dat de kosten en baten niet tegen elkaar op zouden wegen.  Haarlem heeft  eind december de Europese Commissie aangeboden om het EU Urban Agenda programma Innovative Procurement (innovatief aanbesteden) te leiden met 5 Europese partnersteden. Op 3 april 2017 neemt de EC hierover een besluit.