Jaarverslag 2016

Zoals door de raad is vastgesteld in de Verordening Gemeentewet art. 213a voert het college jaarlijks 213a-onderzoeken uit. Dit zijn onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het college gevoerde beleid. In de Programmabegroting 2016-2020 is vastgesteld dat in 2016 onderzoek naar de doelmatigheid- en de doeltreffendheid van schulddienstverlening en effectiviteit inzameling afval als grondstof uitgevoerd moest worden.

In de Bestuursrapportage 2016 is aangegeven dat het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid schulddienstverlening is ingehaald door de actualiteit en wordt vervangen door het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van fraudebestrijding. Dit onderzoek is in 2016 gestart en is in het eerste kwartaal 2017 aan de raad aangeboden.

Het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van afval naar grondstof is in het laatste kwartaal van 2016 gestart en uitgevoerd. Het afstemmen van de onderzoeksresultaten met betrokken partijen kostte meer tijd dan voorzien. Het onderzoek wordt in het tweede kwartaal 2017 aangeboden aan de raad.