Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Staat van Reserves

Stand

Rekening resultaat

Toe-

Ont-

Stand

Toelichting aard

per

2015

voeging

trekking

per

31-12

Toe-

Ont-

31-12

Prg

Soort reserve

2015

voeging

trekking

2016

2016

2016

Algemene Reserves:

7

Algemene Reserve

24.989

5.720

3.239

6.500

27.448

De algemene reserve dient als buffer om schommelingen in het resultaat op te vangen en onverwachte tegenvallers te dekken.

4

Reserve Grondexploitatie

1.120

3.062

1.240

2.942

Het doel van de reserve is het dekken van risico’s die uit de grondexploitatie voortvloeien.

7

Reserve Sociaal Domein

26.999

492

14.351

7.472

34.370

De reserve is gevormd om de decentralisatie in het sociaal domein goed te laten verlopen en de financiële risico's te beperken.

Totaal Algemene Reserves

53.108

6.212

0

20.652

15.212

64.760

Overige Bestemmingsreserves :

5

Achterstand Onderhoud Dolhuijs

622

622

De reserve (eerder voorziening) dient voor het opvangen van incidentele schade aan en achterstallig onderhoud van museum het Dolhuys.

4

Archeologisch onderzoek

53

53

0

Reserve ten behoeve van het afdekken van kosten van archeologisch onderzoek bij sloop van panden.

5

Baggeren

745

219

14

950

De reserve (eerder voorziening) dient voor uitvoeren van grote baggerprojecten.

5

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

2.870

389

1.538

1.721

Reservering van middelen voor het opvangen van periodieke uitschieters en jaren met grote onderhoudsopgave met betrekking tot beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

5

Bodemprogramma

5.165

1.402

954

5.613

Reserve ten behoeve van uitvoering bodemprogramma.

7

Budgetoverheveling

2.708

1.712

2.681

1.739

Door middel van deze reserve worden budgetten doorgeschoven naar het volgende boekjaar.

4

Depot Frans Halsmuseum

39

39

0

Reservering voor de verhuiskostenkunstcollectie van het Frans Halscollectie naar een extern depot.

1

Duurzame Sportvoorzieningen

605

100

140

565

Reserve dient als dekking voor subsidies die Haarlemse sportverenigingen kunnen aanvragen voor duurzame sportvoorzieningen.

4

Duurzame Stedelijke Vernieuwing

1.000

410

590

Reserve is bestemd voor uitvoering van activiteiten omtrent duurzame stedelijke vernieuwing.

4

ISV Milieu

24

24

Reserve ten behoeve van Milieu, onderdeel van het Bodemprogramma. Gevormd uit reserve ISV na actualisatie ISV programma's.

4

Wonen

1.787

538

1.249

Reserve ten behoeve van de Woonagenda. Gevormd uit reserve ISV na actualisatie ISV programma's.

7

Kans en Kracht

820

500

1.320

0

De reserve heeft als doel de transitie van de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid om nieuwe wetgeving, bezuinigingen en maatschappelijke ontwikkelingen.

4

Leefomgeving

3.622

2.452

117

5.957

Reserve ten behoeve van Leefomgeving dat grotendeels samenhangt met openbare ruimte.

3

Minimagelden

1.651

960

691

De reserve is bedoeld voor de onder- of overbesteding van gelden voor minimabeleid.

7

Opleidingen (opheffingen IZA)

767

267

500

De reserve is gevormd door de teruggaaf IZA en bestemd voor de opleiding en vorming van personeel.

6

Regionaal IEC NH

223

223

Een samenwerkingsverband van onder andere de politie, justitie, de Belastingdienst, de provincie en gemeenten in Noord-Holland om de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit vorm te geven.

2

Regionaal Kompas

164

190

164

190

Verzorgen van de zorg aan dak- en thuislozen en verslaafden en vrouwenopvang voor de regio Haarlemmermeer en Zuid- en Midden Kennemerland.

5

Regionale Mobiliteit

1.095

680

1.775

Reserve gevormd om middelen te reserveren voor een in te stellen regionaal Mobiliteitsfonds ten behoeve van bereikbaarheid in regionaal verband.

3

Regionaal Werkbedrijf

569

569

Reserve voor niet bestede gelden die de gemeente ontvangt voor de vorming van een regionaal werkbedrijf.

7

Rekenkamercommissie

20

20

De reserve dient ter dekking van verrichten van (groot) onderzoek op het terrein van financiële middelen mocht de rekenkamer daartoe besluiten.

7

Reserve Archief

268

117

151

De reserve is gevormd met een voeding vanuit het rekeningresultaat 2013 met het doel het wegwerken van de achterstand archief.

5

Vastgoed

1.719

2.302

2.014

2.007

Het dekken van afwaarderingen als gevolg van het verlagen van boekwaarden van panden naar de marktwaarde.

6

Verkiezingen

130

130

260

0

Reserve ten behoeve van gelijkmatige spreiding van verkiezingskosten.

4

Volkshuisvesting

327

327

Reservering van middelen voor de nog gewenste inzet en bijdragen aan bestuurlijk gewenste projecten en activiteiten.

3

WWB inkomensdeel

5.160

1.320

2.635

3.845

Risicoreserve met betrekking tot besteding rijksbudget uitkeringen.

Totaal Overige Bestemmingsreserves

28.546

387

0

14.616

14.221

29.328

Resultaatbestemmingsreserve:

7

Saldo baten en lasten vorig boekjaar

6.599

6.599

0

7

Saldo baten en lasten huidig boekjaar

7.608

7.608

Totaal Resultaat na bestemming

6.599

0

6.599

7.608

0

7.608

Totaal Reserves

88.253

6.599

6.599

42.876

29.433

101.696

(bedragen x € 1.000)

Prg

Staat van voorzieningen

Stand
31-12-2015

Toe-voeging

Aanwen- dingen

Vrijval

Stand
31-12-2016

Toelichting aard en omvang

Soort voorziening

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

6

Wethouderspensioen

5.606

2.043

215

7.434

Pensioenvoorziening voor drie wethouders waarvoor geen verzekering meer kan worden afgesloten.

6

Rechtspositie raadsleden

15

3

18

0

Deze voorziening dient voor het opvangen van de wachtgeldverplichting voor twee jaar wegens beëindiging van het raadslidmaatschap. Conform vereisten BBV.

6

Personeelskosten RIEC

127

127

Voorziening voor opgebouwde rechten tijdelijke formatieuitbreiding periode 2014 tot en met 2017 van het RIEC Noord-Holland.

2

Woonaanpassing WMO

910

865

838

291

646

Voorziening voor toegekende en vastgelegde woonvoorziengen van individuele woonaanpassingen, verhuiskosten en aanpassing voorraad.

5

Erfpacht

993

375

618

0

Inschatting financiële erfpachtproblematiek betreffende mogelijk te hoge jaarlijkse canon en mogelijke te hoge koopsom.

4

Liquidatie grex Raaks

95

2

93

0

Liquidatie grondexploitatie Raaks, 2013/445059.

5

Grafleges

2.348

416

305

2.459

De voorziening is ingesteld om van het huidige kasstelsel van afkoopsommen voor onderhoud en huur van graven over te gaan naar het stelsel van baten en lasten.

7

Wachtgeld en boventalligen

3.710

1.670

442

1.598

Verplichtingen voortvloeiende uit wachtgeldregelingen en kosten boventalligen voor 2013.

5

Parkstad - VVE Schalkwijk

3.178

466

3.644

Voorziening in het kader van de ontwikkeling van het winkelcentrum Schalkwijk. Na vaststelling overeenkomst is dit voor de VVE-Schalkwijk.

7

Wachtgeld wethouders

404

232

258

378

Voorziening toekomstige verplichtingen wachtgeld voormalige wethouders, conform regelgeving BBV (artikel 44).

4

Liquidatie Land in Zicht

795

341

454

Van de grondexploitatie Land in Zicht zijn alle grondtransacties afgerond en het project bevindt zich in de afrondingsfase. Er dienen in de afrondingsfase nog werkzaamheden in de openbare ruimte plaats te vinden. Hiervoor is een voorziening getroffen.

5

Voorziening Waarderhaven fiscaal

383

383

Deze voorziening is ingesteld in verband met een fiscale claim.

Totaal verplichtingen en risico's

18.181

4.408

3.717

1.749

17.123

Voorzieningen niet bestede middelen van derden

4

Monitoring Rookmakerterrein

26

5

21

Monitoring van milieuvervuiling op dit terrein of dit stabiel is. Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan.

4

Fietskooppunt

22

5

14

13

Onderhoud bebording fietsroutenetwerk in de regio Zuid-Kennemerland.

4

Onderhoud Beiaard

7

7

Ontvangen bijdrage van de Vrienden Grote Kerk ten behoeve van restauratie beiaard.

5

Egalisatie Afvalstoffenheffing

1799

124

269

1.654

Voorziening dient ter egalisatie van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing.

5

Waterbergingen

64

64

Compensatie waterbergingen DSK en Roemer Visserstraat in het kader van stedelijke wateropgave.

5

Tariefsegalisatie riolering

300

300

Deze voorziening moet zorgen voor een gelijkmatige lastenpatroon voor de burger.

Totaal voorzieningen niet bestede middelen van derden

1.918

429

19

269

2.059

Totaal Voorzieningen

20.099

4.837

3.736

2.018

19.182