Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Overzicht incidentele baten en lasten

Lasten
2016

Lasten
2016
incidenteel

Baten
2016

Baten
2016
incidenteel

Programma's

1. Maatschappelijke participatie

67.207

8.086

9.537

6.708

2. Ondersteuning en zorg

111.957

8

10.913

0

3. Werk en Inkomen

99.764

1.204

56.143

1.498

4. Duurzame stedelijke vernieuwing

41.419

2.689

9.521

14.236

5. Beheer en onderhoud

125.391

6.311

87.159

7.690

6. Burger, bestuur en veiligheid

53.187

1.416

10.720

1.051

7. Algemene dekkingsmiddelen

15.575

8.677

343.950

4.200

Totaal programma's exclusief reserves

514.500

28.391

527.942

35.384

Mutaties reserves

Toevoegingen aan reserves

35.268

35.268

Onttrekkingen aan reserves

29.433

29.433

Totaal programma's inclusief reserves

549.768

63.659

557.375

64.817

Programma 1. Maatschappelijke participatie

Omschrijving

Lasten

Baten

Projecten en doeluitkering OKE/VVE

5.897

n

5.391

v

Wet Educatie Beroepsonderwijs (doeluitkering en besteding)

623

n

623

v

Extra tijdelijke onderwijshuisvesting

309

n

Extra lasten aanpassen onderwijshuisvesting Internationale Schakelklas

122

n

Statushouders Sociaal Programma

1.131

n

694

v

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

3

n

0

v

Programma 2. Ondersteuning en zorg

Omschrijving

Lasten

Baten

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

8

n

0

v

Programma 3. Werk en Inkomen

Omschrijving

Lasten

Baten

Re-integratie activiteiten ESF (doeluitkering en uitgaven)

866

n

1.498

v

Extra participatie budget

338

n

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

0

n

0

v

Programma 4. Duurzame stedelijke vernieuwing

Omschrijving

Lasten

Baten

Projecten ISV Wonen

439

n

400

v

Verkopen grondexploitaties

13.104

v

Reserve grondexploitatie

2.205

n

625

v

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

44

n

107

v

Programma 5. Beheer en onderhoud

Omschrijving

Lasten

Baten

Groot onderhoudsprojecten openbare ruimte (uit reserve gefinancierd)

1.970

n

1.325

v

Huisvesting statushouders in Schalkwijk

146

n

Verkoop panden

3.840

n

5.996

v

Verkoop gronden

13

n

158

v

Asbest uitgaven gedekt uit reserve vastgoed

279

n

210

v

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

63

n

0

v

Programma 6. Burger, bestuur en veiligheid

Omschrijving

Lasten

Baten

Uitgaven en doeluitkering RIEC

704

n

704

v

Geen regel, geen handhaving - het alternatief

555

n

Vrijval Reserve Verkiezingen

216

v

Problematiek 24 uurs opvang Raaksgebied

158

n

131

v

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

0

n

0

v

Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

Lasten

Baten

Inhaal afschrijving activa na controle bestaan

3.804

n

Inhaal afschrijving activa Maatschappelijk Nut Boekwaarde <100K

3.160

n

Vrijval Reserve Kans en Kracht

1.239

v

Vrijval Reserve Opleidingen

241

v

Budgetoverhevelingen

1.712

n

2.681

v

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

0

n

39

v