Jaarverslag 2016

Balans

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

8.644

-

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa met een economisch nut

408.244

420.839

Materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor

een heffing kan worden geheven

88.804

85.273

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

90.288

89.053

587.336

595.165

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

12.470

12.470

Verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties

1.989

2.842

Overige langlopende leningen

10.616

10.500

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

4.228

6.163

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

-

8.511

29.303

40.486

Totaal vaste activa

625.283

635.651

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.008

15.252

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

20.864

18.597

Rekening-courant niet-financiële instellingen

3.820

3.906

Overige vorderingen

6.473

6.701

31.157

29.204

Liquide middelen

Kassaldi

138

149

Banksaldi

148

58

286

207

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies overheidslichamen

1.526

1.194

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

11.120

16.043

12.646

17.237

Totaal vlottende activa

52.097

61.900

Totaal ACTIVA

677.380

697.551

(bedragen x € 1.000)

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

64.760

53.108

Bestemmingsreserves

29.328

28.546

Saldo baten en lasten

7.608

6.599

101.696

88.253

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen

17.123

18.181

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek

besteed moeten worden

2.059

1.918

19.182

20.099

Vaste schulden

Obligatieleningen

69

69

Onderhandse leningen binnenlandse banken en financiële instellingen

485.912

512.266

Door derden belegde gelden

230

425

Waarborgsommen

41

18

486.252

512.778

Totaal vaste passiva

607.130

621.130

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter 1 jaar

Kasgeldleningen

-

Banksaldi

12.671

19.975

Overige schulden

26.317

17.875

38.988

37.850

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

25.862

32.974

Vooruit ontvangen subsidies overheidslichamen

1.849

2.243

Overige vooruit ontvangen bedragen

3.551

3.354

31.262

38.571

Totaal vlottende passiva

70.250

76.421

Totaal PASSIVA

677.380

697.551

Borg- en garantstellingen

1.845.000

1.958.000